CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Komentár

Originálny text nemá jednotnú štruktúru. Členenie na kapitoly a podkapitoly sa na začiatku knihy riadi podľa doporučení o reportovaní nálezu. Následne sa kritériom členenia textu stáva poradie jednotlivých lézií v logickom slede od benígnych zmien k dyspláziám a karcinómu.

Klasifikácia glandulárnych lézií nereflektuje aktuálny stav poznania.

Záverečná klasifikácia a hodnotenie neobvyklých primárnych a sekundárnych nádorov posúva diagnostické možnosti cytológie za bežne akceptované hranice spoľahlivosti.
Cervikálna cytológia - Titulná stránka
Cervikálna cytológia - Cytológia