CERVIKÁLNA CYTOLÓGIA
www.cervix.sk

Kontrola kvality

Systémy posudzovania odbornej spôsobilosti musia rešpektovať predovšetkým nasledujúce zásady:

  • nezávislosť
  • nediskriminačný prístup
  • jasne stanovené a dokumentované kritéria posudzovania
  • transparentnosť procesov posudzovania

Certifikáciu a akreditáciu zdravotných zariadení s národnou a/alebo medzinárodnou platnosťou na území Českej republiky uskutočňuje niekoľko inštitúcií.

Akreditácia zdravotníckych laboratórií v Českej republike sa uskutočňuje podľa ČSN EN ISO 15189:2004.

Akreditácia laboratórií je založená na externom posúdení schopnosti laboratória poskytovať služby na vysokej úrovni. To vyžaduje, aby laboratórium poskytlo informácie:

  • o zhode s požiadavkami uvedenými v príslušnej norme
  • o zavedenom systéme riadenia akosti vrátane interného a externého zabezpečenia akosti, ktorý je dokumentovaný v príručke akosti, event. v ďalších súvisiacich dokumentoch.

Tieto informácie sú podkladom ku kvalifikovanému expertnému posúdeniu akreditačným orgánom. Výrazný podiel uznávaných odborníkov z lekárskych spoločností a vedeckých kruhov, ako pri výklade a komentári k použitým normám, tak na vlastnom procese posudzovania, je pravidlom a zároveň podmienkou úspešnej práce akreditačného orgánu.

Akreditácia sa zakladá na primárnom posúdení a pravidelných dozorných návštevách. Akreditácia tak prispieva k trvalému rastu odbornosti, zdieľaniu informácií a kontinuálnemu profesionálnemu vzdelávaniu personálu. Orgány štátnej správy a zdravotné poisťovne participujú iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre verejnú dôveryhodnosť takýchto systémov.
Cervikálna cytológia - Titulná stránka